Sport på TV | Håndball VM kvinner | WC skiskyting Østersund | WC hopp Lillehammer | WC kombinert Lillehammer | IBU Cup Kontiolahti | WC alpint Beaver Creek | WC langrenn Gällivare | NC langrenn Gålå | WC skøyter Stavanger | Hero World Challenge - Golf| Alle resultater

Sterk kritikk av Uhrenholdt Jacobsen

Lignende saker

Roer Kjetil Borch kommer gjennom et åpent brev med sterk kritikk av Astrid Uhrenholdt Jacobsens opptreden i forbindelse med uttalelsene om russisk deltakelse i idrett.

Publisert 6. april 2023 i Annet

Brev til NIF v/ idrettsstyret

Manglende tillit til utøverkomiteen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som leder

I henhold til utøverkomiteens vedtekter vedtatt av idrettsstyret 30. mars 2017 med hjemmel i NIFs lov § 4–4 k), jf. § 4–6 (1), er det idrettsstyret som står ansvarlig for utøverkomiteens opprettelse og virke.

Utøverkomiteen skal representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF), og blant annet rådgi NIF og ivareta eliteutøvernes interesser innenfor idrettspolitikk.

Som følge av den pågående angrepskrigen i Ukraina har utøverkomiteen denne vinteren håndtert spørsmål knyttet til russisk og belarusisk deltagelse i internasjonal idrett. Denne saken har eksponert en rekke alvorlige svakheter i det norske utøverdemokratiet.

Utøverkomiteen oppfyller i dag ikke sitt mandat og komitéleder Uhrenholdt Jacobsen står i en dobbeltrolle som kompromitterer hennes legitimitet og uavhengighet som representant for norske idrettsutøveres interesser.

Utøverkomiteen har feilet i å fremme norske utøveres idrettspolitiske synspunkt, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som leder har jobbet på tvers av utøvernes interesser.

Utøverkomiteens leder har vært innkalt til flere dialogmøter om temaet i regi av IOC. På det første møtet i januar uttrykte hun, gjengitt i NRK (29.01.23), på vegne av norske utøvere at:

«In our opinion, non-discrimination is invariable. Our mission will continue to be a unifying force, and that should remain our focus. That means that no athletes should be excluded only because of their passport. And, we wish for our fellow athlete commissions to come together regarding our values. Then, secondly, we can discuss with it whatever practical needs that would need to get in place to potentially let all athletes return to the field of play.»

Jacobsen hadde ikke belegg for å ytre dette på vegne av norske utøvere. Hun har gjentatte ganger blitt oppfordret til å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge norske utøveres faktiske mening om saken, og dette arbeidet drøyde altfor lenge før det ble igangsatt.

I mellomtiden mistet norske utøvere muligheten til å mene noe i den pågående prosessen – både i IOC og i norsk idretts arbeid med saken.

Jacobsen hevdet bastant til utøvermassen i to fellesmøter at det ikke hastet med å innhente utøvernes meninger, på tross av dette behovet ble stresset av blant andre undertegnede. Samtidig tok hun ut protokolltilførsel i Idrettsstyrets vedtak om saken 02.02.23 og skrev da:

«Utøverkomiteen følger med på de pågående prosesser i den internasjonale idrettsbevegelsen. Når disse er avsluttet, vil vi gjennom en bred sondering blant norske topputøvere ta stilling til dette.»

Protokolltilførselen står i klar kontrast til budskapet hun ytret til utøvermassen, hvor hun hevdet at det ikke var behov for å ta et snarlig standpunkt og samtidig forsikret om at vi ikke skulle avvente til prosessen var over, men tvert imot skulle høres underveis.

Da en utøverundersøkelse omsider fant sted viste denne at norske utøvere støtter en fortsatt utestengelse av russiske og belarusiske utøvere, og at de mener det er feil å ha en prosess for å se på muligheter for gjeninnføring nå. Utøverne ønsket også at utøverkomiteen skulle ta aktivt standpunkt om dette i den pågående prosessen med IOC.

Mer informasjon om svarene har det ikke vært mulig for oss som utøvere å få siden Uhrenholdt Jacobsen ikke vil gi oss innsyn i resultatet av vår egen meningsmåling. Dette hindret henne imidlertid ikke i siste dialogmøte med IOC i å la være å ytre nettopp norske utøveres mening, og som hun selv ordla det i utøvernes WhatsApp-gruppe, valgte å «representere enkle tall fra vår survey, uten subjektiv behandling.»

Uhrenholdt Jacobsen ga sitt ord på at norske utøvere ville involveres og høres i en formell prosess, og at de pågående dialogmøtene kun var uformelle. Hun ba oss innstendig om å stole på den internasjonale organisasjonen og ha tillit til prosessen og hennes kontroll på denne, og bela dette med at hun hadde svært god kontakt med IOC.

Dette viste seg å være en dårlig strategi da IOC Executive Committee 29.03.23 avsluttet dialogprosessen ved å anbefale en liste av nøytralitetsprinsipper for å inkludere utøvere med russiske og belarusiske pass i internasjonal idrett, uten at norske utøveres standpunkt offisielle noen gang ble fremmet i relevante utøverforum. Utøverkomiteen fattet heller aldri noe vedtak om hva de skulle mene på vegne av norske utøvere.

Gjennom leders strategi om å sitte på gjerdet og avvente har utøverne mistet muligheten til å bli hørt i en sak av stor betydning for mange, og som omhandler idrettens kjerneverdier som integritet og fair play. Ikke bare har vi mistet muligheten til å bli hørt i vårt standpunkt, men leder har brukt sin plattform til å forfekte motsatt innstilling fra flertallet i utøvermassen, både i møte med IOC og idrettsstyret.

Hun har i tillegg unnlatt å rette opp i dette etter å ha blitt opplyst om utøvernes mening. Dette er helt uakseptabelt, og et grovt tillitsbrudd overfor norske utøvere.

Et IOC-medlem kan ikke fungere som leder for det norske utøverdemokratiet

Astrid Uhrenholdt Jacobsen sitter i den norske utøverkomiteen i kraft av å være medlem av IOCs utøverkomité. Hennes posisjon er med andre ord forankret i IOC, og hun svarer «hjem» til IOC, ikke norske utøvere. Når man tiltrer som IOC-medlem plikter man i henhold til det Olympiske Charter punkt 16, 1.3, 7. ledd å avlegge eden:

«I promise to fight against all forms of discrimination and dedicate myself in all circumstances to promote the interests of the International Olympic Committee and Olympic Movement.»

Som en del av sitt internasjonale verv plikter hun med andre ord å være lojal til IOCs interesser og perspektiv. På tross av at hun er leder for den norske utøverkomiteen, har hun altså avlagt ed om å promotere IOCs interesser i alle situasjoner. Dette er ikke kompatibelt med vedtektene for utøverkomiteen og dets mandat om å representere norske utøveres synspunkter og interesser.

I saker hvor norske utøveres interesser og IOCs interesser er ulike, vil hun med andre ord ikke være i stand til å representere begge standpunkt med integritet.

Leder av utøverkomiteen sitter i en dobbeltrolle som IOC medlem, og norske idrettsutøveres fremste talerør er dermed kompromittert. Denne dobbeltrollen kan forklare hennes unnfallenhet med å representere norske utøveres interesser i den pågående saken.

Dobbeltrollen bidrar også til å svekke tilliten til leder for utøverkomiteen og åpner for unødvendige og uhensiktsmessige spekulasjoner om motiver, samt svekker tilliten til eget organisasjonsledd. Utøverne skal være trygge på at deres øverste representant i idrettspolitiske saker faktisk representerer utøverne, og ikke det organet vi skal representere til.

Forestående prosesser

12.03.23 erklærte Uhrenholdt Jacobsen i utøvergruppen på whatsapp at det er nært forestående valg til utøverkomiteen. Selv om særforbundene ble varslet om valget allerede i midten av desember, og valget er tenkt gjennomført i løpet av våren kunne hun imidlertid melde at ny utøverkomité først skal tiltre etter idrettstinget i juni. Dette begrunnet hun med at nåværende utøverkomité skal «levere til idrettstinget».

De valgte utøverne i utøverkomiteen svarer til utøverne som velger dem, ikke til idrettstinget. Det er dermed ikke et selvstendig argument at de skal svare til tinget. Tvert imot frarøver dette våre neste representanter å komme med innspill og ha innflytelse i idrettspolitikken i kommende periode. Våre representanter bør velges i god tid før idrettstinget og settes i posisjon til å ta en plass og medvirke så fort de er valgt.

Det norske utøverdemokratiet er svekket, og står i en uholdbar situasjon hvor våre synspunkt og interesser ikke ivaretas i henhold til vedtektene. Som ansvarlig organ oppfordrer jeg Idrettsstyret til å ta tak i situasjonen og rydde opp omgående.

Sterk kritikk av Uhrenholdt Jacobsen
Alle resultater